ADVERTORIAL

HOLLARD

VERSEKERING

TLU SA VERKLAAR GEEN VERTROUE IN GRONDHERVORMING-VERSLAG

TLU SA neem kennis dat die presidensiële raadgewende paneel oor grondhervorming en landbou sy verslag aan Pres. Cyril Ramaphosa oorhandig het. 

“TLU SA is baie skepties oor die verslag en koester geen positiewe hoop oor die inhoud daarvan nie,” sê Mnr. Henk van de Graaff, die Voorsitter van TLU SA se Eiendomsreg Komitee.

“TLU SA is geen geleentheid gebied om enige insette daarin te lewer nie, terwyl ons reeds etlike jare gelede ons plan vir volhoubare landbou bekendgestel het. Nie die regering of enige van sy instellings het enige belangstelling daarin getoon nie, waarskynlik omdat dit fokus op die vryemark beginsels.”

Die feit dat daar ‘n minderheidsverslag saamgestel is, - ook vanuit georganiseerde landbou - omdat ook hulle insette nie vervat is in die finale verslag nie, versterk die vermoede dat hierdie verslag net ‘n eggo is van die regering se sosialistiese standpunte, sonder om die aktiewe landbougemeenskap se voorstelle te oorweeg. Daarom gaan dit waarskynlik weereens meer van ‘n polities-ideologiese dokument wees, eerder as ‘n ekonomiese dokument wat op groei fokus.

“Daarom stel TLU SA dit op rekord dat ons, ons nie gebonde ag aan enige bevinding of voorstel in die verslag nie, en dat daar volledig op die inhoud gereageer sal word sodra dit amptelik bekend gestel word deur Pres. Ramaphosa,” sê Van de Graaff.

Uitgereik deur: TLU SA

Navrae: Mnr Henk van de Graaff, Voorsitter TLU SA Eiendomsreg Komitee,
Sel.: 076 563 3800

Mnr Bennie van Zyl, Hoofbestuurder TLU SA,
Sel.: 082 466 4470

TLU SA noted the presidential advisory panel about land reform and agriculture handing over their report to Pres. Cyril Ramaphosa.

“TLU SA is sceptical about this report and holds no positive hope regarding its contents,” says Mr. Henk van de Graaff, Chairperson of TLU SA’s Property Rights Committee. “TLU SA was given no opportunity to add any input, despite us presenting our plan for sustainable agriculture many years ago. Neither the government nor any of its institutions showed any interest in our plan, probably because its focus is on free market principles.”

The fact that a minority report – also by organised agriculture – was also compiled, because their inputs were not taken up in the final report, strengthens our suspicion that this report is simply an echo of government’s socialist viewpoints without taking into consideration the proposals of the active farming community. For this reason, we believe the report will once again be a political ideological document, instead of an economic document with a focus on growth.

“Therefore, TLU SA puts it on record that we will not be bound by any findings or suggestions in the report and that we will react in full on the content once it is officially presented by Pres. Ramaphosa,” says Van de Graaff.


ADVERTORIAL

SASOL

FERTILIZER 

Farming Diary

Mar
3

03.03.2020 - 03.05.2020

Jun
17

06.17.2020 - 06.19.2020

ENCA - Latest

Feed not found.