ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

FAMILY BUSINESS

EEN VAN DIE DONKERSTE DAE Fanie Brink, Onafhanklike Landbou-ekonoom- Suid Afrika

"Vandag is een van die donkerste dae in die geskiedenis van Suid-Afrika nadat president Cyril Ramaphosa sy voortgesette en vernietigende sosialistiese en kommunistiese "herstelplan" vir die ekonomie aankondig het,” sê Fanie Brink, 'n onafhanklike landbou-ekonoom. 

Die herstelplan is baie duidelik nie op die skep van volhoubare ekonomiese groei ingestel nie, maar hoofsaaklik op groter staatsbesteding, begrotingstekorte en staatskuld, terwyl dit die rol wat die regering in die ekonomie speel steeds verder sal verhoog.

Die kans dat die regering die nuwe infrastruktuurprojekte binne die volgende drie jaar suksesvol sal voltooi, sonder dat dit nog groter kapitaalbeleggings sal verg, is baie skraal. Die kapitaalbesteding sal ook net nog 'n manier wees om meer geld beskikbaar te stel vir meer korrupte kontrakte met die regering en verdere wanbesteding, terwyl dit nie finansiële opbrengste sal realiseer nie.   

In feitlik alle ander lande in die wêreld word die beleggings in sulke staatsprojekte uit kapitaal gefinansier wat deur volhoubare ekonomiese groei gegenereer word en die inkomste van die regering verhoog. In Suid-Afrika sit ons egter met ‘n bankrot en mislukte regering waarvan die totale staatskuld binne die volgende twee tot drie jaar tot meer as die totale Bruto Binnelandse Produk van die land sal styg wat die ekonomie finaal sal vernietig.

Die regering het baie duidelik nie ‘n plan wat ekonomiese groei soos in die meeste ander lande vanaf die vraag- en aanbodkant van die ekonomie, wat deur die winsmotief gedryf word, kan skep nie  Hierdie nuwe ekonomiese herstelplan sal nie verhoed dat die ekonomie en die land binne volgende drie tot vier jaar finaal oor die afgrond sal stort en in 'n onderontwikkelde land sal verval nie met geen ekonomiese groei, baie groter armoede en werkloosheid, asook ongekende hongersnood en menselyding.

"Die finale aftelling na die totale vernietig het vandag begin,” sê Brink.

LEES OOK -EKONOMIESE GROEI – EERSTE KWARTAAL 2020 Fanie Brink, Onafhanklike Landbou-ekonoom-

ONE OF THE DARKEST DAYS

Fanie Brink, Independent Agricultural Economist

"Today is one of the darkest days in the history of South Africa after President Cyril Ramaphosa announced his continued and destructive socialist and communist ‘recovery plan’ for the economy," said Fanie Brink, an independent agricultural economist.

The recovery plan is very clearly not focused on creating sustainable economic growth, but mainly on greater government spending, budget deficits and government debt, while it will further increase the role that government plays in the economy.

The chances that the government will successfully complete the new infrastructure projects within the next three years, without requiring even greater capital investments, are very slim. The capital expenditure will also be just another way of making more money available for more corrupt contracts with the government and further misappropriation.

In virtually all other countries in the world, the investments in such government projects are financed from capital generated by sustainable economic growth and increase government revenue. In South Africa, however, we have a bankrupt and failed government whose total government debt will rise to more than the total Gross Domestic Product of the country within the next two to three years, which will finally destroy the economy.

The government very clearly does not have a plan that can create economic growth as in most other countries from the supply and demand side of the economy and driven by the profit motive This new economic recovery plan will not prevent the economy and the country will finally fall over the abyss within the next three to four years and will lapse into an underdeveloped country with no economic growth, much greater poverty and unemployment, as well as unprecedented famine and human suffering.

"The final countdown to the total destruction began today," says Brink.


ADVERTORIAL

HOLLARD

 LANDBOU 

Farming Diary

Oct
29

10.29.2020 4:00 pm - 5:00 pm

Nov
4

11.04.2020 4:00 pm - 5:00 pm

Apr
7

4:00 pm 04.07.2021 - 5:00 pm 04.09.2021

AGRI NEWS NET