TALKS ON REBUILDING THE COUNTRY SERIOUSLY IN DOUBT

"The talks on the 'beginning of the rebuild of the country that is falling apart and the priorities for the country that need urgent attention' on which consensus has been reached 'by joining forces in every area of ​​life on the ground working together for a better future’ will, like all previous talks in this regard, yield no solutions or any results,” says Fanie Brink, an independent agricultural economist.


"OPBOU VAN DIE LAND" DEUR GESPREKKE ERNSTIG BETWYFEL

“Die gesprekke oor die 'begin van die opbou van die land wat besig is om uitmekaar te val en die landsprioriteite waaraan daar dringend aandag gegee moet word' en waaroor daar konsensus bereik is ‘deur kragte saam te snoer om op elke lewensterrein van die grond af saam te werk vir ’n beter toekoms' sal soos al die vorige gesprekke hieroor geen oplossings of enige resultate oplewer nie, sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.


INTERNATIONAL NEWS OF THE DAY