ADVERTORIAL

HOLLARD

VERSEKERING

 • Dr The de Jager -SACAU President, Chairman AgriSA and President of the World Farmers Organisation.

 • Die Suider-Afrika Agri Inisiatief (Saai) is vandag in Pretoria geloods. Saai is ’n landbou belangenetwerk, vir boere deur boere, wat daartoe verbind is om die regte, waardes, ideale en behoeftes van familieboere in die primêre produksiesektor te beskerm en te bevorder.

 • On Thursday, a new agricultural organisation called SAAI was launched. SAAI is an acronym for the Southern African Agriculture Initiative, which means "sow" in Afrikaans.

 • Terwyl die gronddebat weereens in die aanloop tot die verkiesing kookpunt bereik, is heelwat familieboere van regoor die partypolitieke spektrum nog onseker oor die landboubeleid en -visie van politieke partye wat vir hul stemme meeding.

 • Saai (Southern African Agri Initiative) will support South African farmers that lost their farms in Zimbabwe to receive compensation. Saai is also busy assisting Zimbabwean farmers that retreated to South Africa with compensation claims thanks to its network of partner organisations.

  In a dramatic turn of events, the Zimbabwean government recently announced that farmers who lost their farms due to land reforms since 2000, will be compensated. As a first step, an amount from this year’s budget has been provided to be divided between farmers who are financially distressed.

  This offer by the Zimbabwean government comes on the eve of the World Bank’s Spring Meeting, of which Zimbabwe is extremely dependent for soft loans to get its economy back on track. The international condition of compensation to farmers who were deprived of their farms since 2000 under the so-called “accelerated land reform programme”, as well as the sanctions imposed on Zimbabwe as a result, are currently hampering economic growth in this country.

  Saai wants to call together the 800 South African victims of Zimbabwe’s disastrous land reform programme and is planning on discussing the process, administration and future of compensation with affected farmers in Pretoria in cooperation with the leadership of the Commercial Farmers’ Union (CFU) – representing 4 500 Zimbabwean commercial farmers – and a legal team led by Willie Spies (of Hurter Spies Inc.).

  Details for the gathering during which Saai, Agri All Africa, the CFU and the legal team will share information on the process, procedures and strategy are as follows:

  Date: 23 April 2019

  Time: 19:00

  Venue: Silver Lakes Golf Estate Clubhouse, Pretoria

  For more information, don’t hesitate to contact Saai at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  AFRIKAANS- 

  Saai (Suider-Afrika Agri Inisiatief) gaan Suid-Afrikaanse boere wat hulle plase in Zimbabwe verloor het, bystaan om vergoeding te ontvang. Saai is ook besig om Zimbabwiese boere wat na Suid-Afrika uitgewyk het met vergoedingseise by te staan danksy sy netwerk van vennootorganisasies.

  In ’n dramatiese wending het die Zimbabwiese regering onlangs aangekondig dat boere wat sedert 2000 hulle plase weens grondhervorming verloor het, vergoed gaan word. As eerste stap is ’n bedrag uit vanjaar se begroting voorsien om tussen boere te verdeel wat finansieel swaarkry.

  Dié aanbod deur die Zimbabwiese regering kom op die vooraand van die Wêreldbank se Lenteberaad, waarvan Zimbabwe uiters afhanklik is vir sagte lenings om sy ekonomie weer op dreef te kry. Die internasionale voorwaarde van vergoeding aan boere wat sedert 2000 onder die sogenaamde “versnelde grondhervormingsprogram” van hulle plase ontneem is, asook die sanksies wat daaroor teen Zimbabwe ingestel is, kniehalter tans ekonomiese groei in dié land.

  Saai wil die 800 Suid-Afrikaanse slagoffers van Zimbabwe se rampspoedige grondhervormingsprogram byeenroep en beplan om saam met die leierskap van die Commercial Farmers’ Union (CFU) – wat 4 500 Zimbabwiese kommersiële boere verteenwoordig – en ’n regspan onder leiding van Willie Spies (van Hurter Spies Ing.) die proses, administrasie en toekoms van vergoeding met geaffekteerde boere in Pretoria bespreek.

  Besonderhede vir die byeenkoms waartydens Saai, Agri All Africa, die CFU en die regspan inligting oor die proses, prosedures en strategie sal deel, is soos volg:

  Datum: 23 April 2019

  Tyd: 19:00

  Plek: Silver Lakes Gholflandgoed se Klubhuis, Pretoria

  Vir meer inligting, kontak Saai gerus by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 • Dr Theo de Jager, executive board chairman of Saai, was re-elected as president of the World Agricultural Organisation (WAO) in Luxembourg on 21 May 2019.

 • Due to the Department of Rural Development and Land Reform’s inability, ideological attachment to socialistic models, extensive corruption and nepotism – as pointed out by both the Kgalema Motlanthe report and the special investigating unit – this Department can in its current composition and performance not possibly make a contribution towards creating a class of profitable black farmers,” says Dr Theo de Jager, Chairperson of Saai’s board of directors.

 • The United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD), in collaboration with other relevant organisations linked to the United Nations (UN), are handling launch of the UN’s Decade of Family Farming in Rome, Italy, on 29 May 2019.

 • Die Suider-Afrika Agri Inisiatief (Saai), ’n landbounetwerk vir familieboere, het saam met ervare regslui prosedures ontwikkel om eienaars wie se eiendomme deur die grondeisekommissaris in die Staatskoerant gelys is, by te staan om op die lysting te reageer en hulle te begelei om vir moontlike hofsake voor te berei.

 • Die Suider-Afrika Agri Inisiatief Saai is teleurgesteld met die verslag wat die sogenaamde adviespaneel van kundiges oor grondhervorming aan die kabinet voorgehou het, en wil op hierdie stadium op kernaspekte van die verslag ’n teenoorgestelde standpunt stel.

 • The Southern African Agri Initiative (Saai)

 • The Southern Africa Agri Initiative (Saai) welcomes the national treasury’s discussion document on economic policy that was released on 27 August 2019.

 • Die Suider-Afrika Agri-inisiatief (Saai) verwelkom die uitspraak van die Gautengse hooggeregshof, wat die departement van landelike ontwikkeling en grondhervorming dwing om die staatsplaas te verkoop aan David Rakgase, ’n begunstigde van grondhervorming in Limpopo. Rakgase boer vir die afgelope 27 jaar op dié plaas. 

 • The Southern Africa Agri Initiative (Saai), a network of family farmers and people with an interest in farming that look after family farmers, on 11 September 2019 presented a farmer’s day at The Hub in Tzaneen. Intense discussions were held with communal farmers, small-scale and settlement farmers, commercial farmers and beneficiaries of land reform regarding their needs, aspirations, frustrations and challenges.

  Black family farmers are struggling to farm profitable and sustainable and require serious adjustments to the policy environment to be successful.

  “Few black farmers get access to financing because they often don’t own the land on which they farm. The state was last week forced to sell the farm in Limpopo on which David Rakgase has already been farming for 27 years, to Rakgase. Without the broadening of property rights, investments in agriculture will cease to grow, and black farmers made it clear at the farmer’s day that they want title deeds,” says Dr Theo de Jager, Chairperson of the Board that contributed to the facilitation of the day on behalf of Saai.

  The poor research to determine the validity of land claims, infighting among the communal property associations (CPA’s) and poor management of state land are setbacks on the road to success.

  Farmers that attended the day believe that a special financing mechanism, similar to the old agricultural credit board, will help a great deal in improving the bankability of new entrants.

  AFRIKAANS

  Boere bespreek behoeftes en uitdagings tydens Re Gola Mmogo-boeredag

  Die Suider-Afrika Agri-inisiatief (Saai), ’n netwerk van familieboere en boerderybelanghebbendes wat na familieboere omsien, het op 11 September 2019 ’n boeredag by The Hub in Tzaneen aangebied. Daar is intens met kommunale boere, kleinskaal- en nedersettingboere, kommersiële boere en begunstigdes van grondhervorming gepraat oor hul behoeftes, aspirasies, frustrasies en uitdagings.

  Swart gesinsboere sukkel om winsgewend en volhoubaar te boer en het ernstige verstellings aan die beleidsomgewing nodig om vooruit te kan boer.

  “Min swart boere kry toegang tot finansiering omdat hulle dikwels nie die grond waarop hulle boer besit nie. Die staat is verlede week gedwing om die plaas in Limpopo waarop David Rakgase reeds 27 jaar boer, aan hom te verkoop. Sonder die verbreding van eiendomsreg sal beleggings in landbou nie groei nie, en swart boere het by die boeredag dit duidelik gestel dat hulle titelaktes wil hê,” sê dr. Theo de Jager, direksievoorsitter wat namens Saai bygedra het tot die fasilitering van dié dag.

  Die gebrekkige navorsing om die geldigheid van grondeise te bepaal, binnegevegte onder die kommunale eiendomsverenigings (CPA’s) en swak bestuur van staatsgrond is klippe in die pad na sukses.

  Boere wat die dag bygewoon het glo dat ’n spesiale finansieringsmeganisme, soortgelyk aan die ou landboukredietraad, ver kan gaan om die bankbaarheid van nuwe toetreders te verbeter.

ADVERTORIAL

SASOL

FERTILIZER 

Farming Diary

Oct
3

10.03.2019 - 10.04.2019

Oct
29

10.29.2019

Mar
3

03.03.2020 - 03.05.2020

ENCA - Latest

Feed not found.