DODGE RAM
 • Fanie Brink - Independent Agricultural Economist.

 • The answer to the question about where salaries and wages come from will in many cases be from government or companies or other business ventures.

 • Die vernietiging van die ekonomie en die ineenstorting van die staat se finansies is die direkte gevolg van die feit dat die ANC-regering die leerstellinge van sosialisme en kommunisme na 1994 omhels het en kapitalisme totaal verwerp het wat groot tegnologiese en ekonomiese vooruitgang, net soos in die res van die wêreld, vir die land meegebring het. Korrupsie het egter in hierdie proses ‘n baie groot deurslaggewende en vernietigende rol gespeel. 

 • “Die Mediumtermyn Begrotingsraamwerk (MTBR) van die minister van Finansies, Tito Mboweni, wat hy vandag aan die Parlement voorgelê het is ‘n baie duidelike bewys dat die ANC se beleid van die sosialistiese en kommunistiese herverdeling van die bates, ekonomiese groei potensiaal en welvaart die ekonomie en land steeds verder sal vernietig,” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • Die algemene aanvaarding dat die Reserwebank en al die ander sentrale banke in die wêreld se rentekoersbeleid inflasie kan beheer, die wisselkoers kan beskerm en ekonomiese groei kan bevorder deur pryse te stabiliseer en die wisselkoers te beskerm, is die grootste enkele dwaling in die totale ekonomiese wetenskap” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom. 

 • "The general assumption that the interest rate policy of the Reserve Bank and all the other central banks in the world can contain inflation, protect the exchange rate and promote economic growth by stabilising prices is the biggest single delusion in total economic science," says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • Werksgeleenthede in die landbou sal oor die volgende dekade dramaties daal weens die abnormale uitvloei van arbeid wat toegeskryf kan word aan die uiterste ekonomiese druk waaronder die landboubedryf gebuk gaan, die nuwe ongekende tegnologiese ontwikkeling wat voortspruit uit die vierde nywerheidsrewolusie in die wêreld en die onteiening van grond sonder vergoeding,” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • "Employment opportunities in agriculture will dramatically decrease over the next decade due to the abnormal outflow of labour that can be attributed to the extreme economic pressure on the agricultural industry, the new unprecedented technological development deriving from the fourth industrial revolution in the world and the expropriation of land without compensation," says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • "An important aspect of the ANC government's land expropriation policy without compensation is the question why the amendment of Section 25 of the Constitution is so important because it already makes it possible, according to virtually all legal opinions and other opinions, already allow expropriation without compensation. 

 • “‘n Belangrike aspek van die ANC-regering se beleid oor grondonteienng sonder vergoeding is die vraag waarom die wysiging van Seksie 25 van die Grondwet so belangrik is as dit volgens feitlik alle regsmenings en ander opinies alreeds grondonteiening sonder vergoeding moontlik maak.

 • “Die rentekoersbeleid van die Reserwebank en al die ander sentrale banke in die wêreld is die grootse enkele dwaling in die totale ekonomiese wetenskap omdat daar niks verder van die waarheid verwyder kan wees as die aansprake dat monetêre beleid die inflasiekoers kan beheer, die wisselkoers kan beskerm en ekonomiese groei kan bevorder nie,” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • The interest rate policy of the Reserve Bank and all other central banks in the world is the greatest single delusion in the total economic science because nothing else can be further from the truth as the claims that monetary policy can control the inflation rate, can protect the exchange rate and can promote economic growth," says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • Dr Roelof Botha, the economic advisor of the Optimum Group is right about monetary policy for all the wrong reasons,” says independent economist Fanie Brink.

 • "The country's political and economic realities hold various serious threats and a very uncertain outlook for 2019 as far as the ANC government's political and economic policy is concerned.

 • Die land se politieke en ekonomiese realiteite hou verskeie ernstige bedreigings en baie groot onsekere vooruitsigte vir 2019 in ten opsigte van die ANC-regering se politieke en ekonomiese beleid.

 • ”There can be nothing further away from the truth than the claims of the Reserve Bank and it seems all the professors in economics and economists in the country and even in the world, according to Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • SUBMISSION TO THE HONOURABLE MINISTER OF FINANCE -

  South Africa - FEBRUARY 2019


  The Honourable Minister of Finance, Mr Tito Mboweni, has called on South Africans to send him and his team ideas on how South Africa can boost its economic growth. The Treasury said in a statement on 24 January 2019 that the Minister would like to hear from South Africans about how the country can achieve faster and more equitable growth, and what the government can do differently to grow the economy.1)
  It is a privilege to have this opportunity and a pleasure to present this submission to the Minister of Finance.


  Fanie Brink
  _____________________


  An independent agricultural economist, advisor and mentor with more than 40 years of experience in the agricultural industry in South Africa. He was for almost 22 years a Senior Agricultural Economist with Agri SA and Deputy General Manager: Research and Development with Grain South Africa. He was the most of his career directly involved in the profitability and sustainability of grain and oilseeds production, food security and the
  development of a biofuels strategy for the government. He is also a member of a group of 30 economists in the country who evaluate and predict the state of the economy in South Africa on a monthly basis for the Business School of the University of Stellenbosch. He obtained a BSc-Agric degree from the University of the Free State in 1974 and a MSc- Agric degree from the University of Pretoria in 1978.

 • “Die enigste manier om die kragvoorsiening van Eskom te herstel en oor die lantermyn te verbeter is die herstel van die winsgewendheid en volhoubaarheid van die verskillende prosesse hoe elektrisiteit gegenereer word,” sê Fanie Brink, onafhanklike landbou-ekonoom.

 • "The only way to restore and improve power supply of Eskom over the long term is to restore the profitability and sustainability of the various processes of how electricity is supplied," says Fanie Brink, independent agricultural economist.

 • “Volgens 'n nuwe verslag oor voedselsekerheid en voeding styg die honger in Afrika steeds en die vasteland is nie op die regte pad om die ‘Zero Hunger’ doelwit te bereik wat deur die Volhoubare Ontwikkelingsdoelstellings van die Verenigde Nasies teen 2050 gestel is nie," sê Fanie Brink, 'n onafhanklike landbou-ekonoom.

DODGE RAM

LIVE NEWS OF THE DAY